• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MeritumObuwie.pl

obowiązuje od 25.05.2018 r.

Niniejszy regulamin ( dalej „Regulamin” ) określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www. meritumobuwie.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”). Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę jest platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się oraz zawarcia Umowy Sprzedaży, na Towary prezentowane przez Sprzedawcę, w tym celu Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne oraz świadczy usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

Sklep internetowydziałający pod adresem : http://meritumobuwie.pl. prowadzony jest przez spółkę pod firmą Meritum Verus Sp.z.o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: 60-406 Poznań, ul. Dąbrowskiego 275 ) , wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000096574, posiadającą numer NIP 7810017680 oraz numer Regon: 630171969; numer rachunku bankowego: 70 1940 1076 3137 0479 0000 0000.

Dane kontaktowe oraz adresowe :adres poczty elektronicznej: esklep@meritumobuwie.pl

adres do korespondencji : 61-406 Poznań , ul. Dąbrowskiego 275

adres obsługa reklamacji - Biuro Obsługi Klienta: 60-406 Poznań, ul. Dąbrowskiego 275

kontakt telefoniczny: + 48 61 2939194 - (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora, z którego usług korzysta Klient).I. DEFINICJE

 

 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Sprzedawca lub Meritum - spółka Meritum Verus Sp.z.o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: 60-406 Poznań, ul. Dąbrowskiego 275 ), wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000096574, posiadająca numer NIP 7810017680 oraz numer Regon: 630171969;

 2. Sklep internetowylub Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Meritum dostępny na stronie internetowej pod adresem : http://meritumobuwie.pl.

 3. Klientlub Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ( w przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych wymagana jest prawnie skuteczna zgoda przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazanie takiej zgody na każde żądanie Sprzedawcy) , a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, - która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 4. Konsument– Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 5. Przedsiębiorca- przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej , prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 6. Czas realizacji zamówienia– liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

 7. Dni robocze– dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 8. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

 9. Konto– oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy , w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 10. Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia –interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów.

 13. Newsletter– usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta

 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, tekst jednolity z dnia 09.03.2017 (Dz.U. 2017, poz. 683)

 15. RODO -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania za pośrednictwem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.meritumobuwie.pl. Zamówień i zawierania Umów sprzedaży oraz ich realizacji.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną towarów na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonują zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. konsumentów – w rozumieniu art. 22‘1 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej Konsumentami)oraz na rzecz przedsiębiorców – niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej , w tym osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (zwanych dalej Przedsiębiorcami).

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem tych postanowień Regulaminu, które są skierowane wyłącznie do Przedsiębiorców).

 4. Regulamin został opracowany i udostępniony na stronie internetowej Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z przepisami Ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta.

 5. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą oraz Użytkownikiem na podstawie przedstawionej na stronie Sklepu informacji handlowej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych przez Sprzedawcy do realizacji. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem wskazanym przez Meritum w informacji o zmianie Regulaminu zamieszczonej na stronie www.meritumobuwie.pl

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Umowy sprzedaży zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy sprzedaży .

 7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym, a ponadto Użytkownicy posiadający indywidualne Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie istotnych zmian Regulaminu, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

 8. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 9. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz Ustawy o ochronie praw konsumentów oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności przepisów Ustawy o prawach konsumenta . W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy.

 12. Szczegółowe informacje i zasady korzystania ze skryptów i plików cookies oraz zasady wykorzystywania danych osobowych zostały opisane w  Polityce Prywatnościoraz Polityce cookieszamieszczonych w odrębnej zakładce na stronie Sklepu internetowego.

 13. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronie Sklepu internetowego są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firmowe użyte w ofercie zostały umieszczone i wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych tj. w celu prezentacji produktów i zgodnie z najlepszą wiedzą Sprzedawcy prawa do tych znaków i nazw przysługują producentom lub/i importerom towarów i produktów.

 14. Warunki techniczneniezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

 1.  
  1.  
 1. w celu właściwego korzystania ze strony Sklepu internetowego oraz w celu dokonania transakcji Użytkownik powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzeń

 2. aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez Sklep internetowy Użytkownik powinien:posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer,

 1. włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSStakże włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows)dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line,

 

 

III. ZAMÓWIENIA    1. Zamówienia mogą być składane przez Klientów w następujący sposób:

 1. przy wykorzystaniu strony internetowej www.meritumobuwie.pl ( zamówienia składane online)

 2. telefoniczne pod następującym numerem: +48 61 2939194

 3. pocztą elektroniczną na adres email: esklep@meritumobuwie.pl

 

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane online przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówienia są przyjmowane są w Dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia. Dla zrealizowania Umowy sprzedaży i dostawy zamawianych produktów konieczne jest podanie przez Klienta danych niezbędnych do realizacji Zamówienia , w tym w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi danych osobowych tj. następujących danych : imię i nazwisko (lub nazwa firmy w przypadku Przedsiębiorców ) , adres, adres do doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej e-mail i w przypadku przedsiębiorców numeru NIP .

4. Do realizacji Zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia lub kontakt z konsultantem. Złożenie Zamówienia może nastąpić w drodze rejestracji , wówczas należy potwierdzić rejestrację klikając w link aktywacyjny, przysłany na podany przez Klienta adres mailowy. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Można przeglądać asortyment Sklepu, dokonać zakupów lub rezerwacji bez rejestrowania się. Klient zarejestrowany w Sklepie ma możliwość: dodawania produktów do ulubionych i wysyłania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, statusu złożonego Zamówienia. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji) , przy czym w takim przypadku Klient zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych danych koniecznych w celu zawarcia umowy sprzedaży i prawidłowego jej wykonania oraz do wysyłki zamówienia lub/i wygenerowania przez Sklep faktury VAT lub paragonu fiskalnego ( tj. takich danych jak: imię i nazwisko lub dane firmy w przypadku Przedsiębiorców, dane teleadresowe oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia). Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku niepodania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia lub podania danych nieprawdziwych , które to wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.

5. W celu złożenia Zamówienia koniecznym jest dokonanie przez Klienta wyboru zamawianych towarów (w tym wyboru kolorystyki, rozmiarów , ilości ) poprzez „dodanie” wybranych towarów do koszyka.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych (w przypadku nie posiadania konta dane kontaktowe i adresowe, w przypadku posiadania konta dane zostaną pobrane automatycznie), wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 3. wybranej metody płatności,

 4. wybranego sposobu dostawy

7. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony Sklepu internetowego Klient ma obowiązek podawania prawdziwych informacji i danych . Klient nie może przekazywać i umieszczać na stronie Sklepu treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

 1. treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,

 2. treści zawierających informacje nieprawdziwe,

 3. treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),

 4. treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony.

8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

9. Nie uchybiając uprawnieniom Konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia oznaczonego „Potwierdzenie złożenia zamówienia”. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

11. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą elektroniczną automatyczną odpowiedź - Potwierdzenie złożonego zamówienia - na adres poczty e-mail wskazany przez Użytkownika. Potwierdzenie złożonego zamówienia przez Sklep nie jest równoznaczne z jego przyjęciem . Sklep po otrzymaniu zamówienia i przesłania automatycznie odpowiedzi - Potwierdzenia złożonego zamówienia przesyła następnie na wskazany przez Klienta adres email kolejną wiadomość o treści „Zamówienie potwierdzone przez Sklep”, przy czym po otrzymaniu tego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

12. W przypadku gdy po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości. W przypadku , o którym mowa w zdaniu poprzednim gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient , chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu :a. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie w Dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 9:00 do godz. 16:00 pod numerem telefonu +48 61 293 91 94 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
b. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).
c. W braku oznaczenia przez Sprzedawcy w Ofercie terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Klienta, Oferta złożona w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Klienta
d. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcy oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email:a. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy : esklep@meritumobuwie.pl
b. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).
c. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Klienta, Oferta złożone przez Sprzedawcę przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Klienta wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
d. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z prawidłowo złożonym przez Klienta Zamówieniem (w którym wskazany będzie przedmiot transakcji , cena i dane kupującego) oraz Regulaminem.

14. Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą), który będzie dołączany do każdego zrealizowanego zamówienia.

 1. Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełnione Formularze zamówienia nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Klienta, umożliwiającego potwierdzenie przez Sklep otrzymanego zamówienia. Sklep nie informuje Klienta o odrzuceniu formularza zamówienia, w razie gdy Klient nie podał danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta i otrzymanego przez Sklep formularza zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości.

 3. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta. W przypadkach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu ich wyjaśnienia. W sytuacji, w której Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedawca może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem towaru na koszt Sklepu.

 

IV. PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

 1. Zamówienie może dotyczyć tylko produktów wskazanych w aktualnym katalogu dostępnym na stronach internetowych Sklepu. Składając zamówienie Klient dokładnie określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu oraz podaje jego numer katalogowy – czyni to poprzez dodanie towaru do koszyka (akceptując w ten sposób wskazane powyżej dane). Klient jest zobowiązany do wskazania ilości sztuk zakupywanego towaru, w przeciwnym przypadku przyjmuje się , że przedmiotem składanego przez Klienta zamówienia jest 1 (jedna) sztuka .

 2. Prezentowany na stronie internetowej Sklepu katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny . Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Ofertę zakupu przez Klienta towarów stanowi natomiast prawidłowe Zamówienie skierowane do Sklepu przez Klienta.

 3. Ceny produktów dostępnych w Sklepie i uwidocznionych na aktualnej stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy . Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiany cen produktów nie wpływają na zmianę ceny określonej w złożonym uprzednio przez Klienta Zamówieniu.

 4. Całkowita cena zamówionego przez Klienta towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów dostawy (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści zamówienia.

 5. Sklep może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany towar w cenach specjalnych tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym ceny specjalne wskazanych towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na stronie lub do całkowitego wyczerpania zapasów towarów.

 

 

V. FORMY PŁATNOŚCI1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:a.pobranie – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towarukarta płatnicza

 1.  

Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez PayU S.A.

2. W przypadku dokonania przez Klienta płatności w sposób, o którym mowa w pkt.V.1.ppkt od b. do d. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia po otrzymaniu bankowego potwierdzenia dokonania płatności i uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy , a czas realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. VI. ppkt.3 liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, BOK skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3 dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.4. Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku braku wpłaty za zamówiony towar w sytuacji wyboru płatności przed wysyłką – w terminie po 7 dniach od dnia potwierdzenia złożonego zamówienia przez Klienta, po uprzednim poinformowaniu Klienta.5. Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem PayU.

a. Płatności kartą

Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty.

b. płatność on-line

W przypadku dokonywania płatności on-line Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego Banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten Bank.


6. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest paragon sprzedaży po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki towarów objętych zamówieniem ( w przypadku gdy nabywcą jest Konsument) lub faktura . Sklep na żądanie Klienta wystawia faktury VAT.

VI. DOSTAWA


1. Zamówione towary zostaną dostarczone do Klienta zgodnie z jego wyborem za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej S.A lub Paczkomatu firmy Inpost S.A. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko oraz adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży oraz dokument sprzedaży ( paragon lub fakturę).
2. Klient ma prawo wyboru - w granicach określonych treścią Formularza zamówienia - sposobu i firmy dokonującej dostawy. Dokonując wyboru jednocześnie godzi się na ceny związane z wybranym sposobem i podmiotem dokonującym dostawę, które w tym wypadku mogą być zróżnicowane. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatności i wysyłka”.

 

3. Przewidywany czas realizacji zamówienia i wysyłki towaru oraz dostępność towaru wskazane są w opisie towaru na stronie Sklepu Internetowego. Klient może zostać dodatkowo poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie realizacji zamówienia. Czas wysyłki towaru nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki kurierowi lub poczcie do momentu doręczenia. W przypadku zamówienia kilku produktów, w których opisie wskazano różny czas realizacji, czas realizacji całego zamówienia to najdłuższy ze wskazanych w opisie terminów.4. Czas realizacji zamówienia wynosi nie powinien przekraczać 14dni od dnia dokonania ostatecznego potwierdzenia przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta i stanowi czas w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej, firmie Inpost lub Poczcie Polskiej S.A. celem dostarczenia do Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych.5. Koszty dostawy ponoszone są przez Klienta według aktualnych cenników firmy kurierskiej, firmy Inpost lub Poczty Polskiej S.A. i zależą m. in. od ciężaru przesyłki, jej wartości itp. – określonemu w cenniku dostaw w zakładce Dostawa i płatności.

 


VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU, REKLAMACJE1. Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki lub uszkodzeń mechanicznych asortymentu objętego zamówieniem powstałych podczas transportu w pierwszej kolejności powinny być zgłaszane pracownikowi firmy kurierskiej lub pracownikowi Poczty Polskiej S.A. Zaleca się, aby Klient, będący Konsumentem w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki  w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą.

2. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.3. Meritum jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.

4. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności na podstawie art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru.

5. Reklamacje na piśmie można przesłać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres Biura Obsługi Klienta sklepu MeritumObuwie.pl: 60-406 Poznań, ul. Dąbrowskiego 275.Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację - jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu towaru ( dowodem zakupu może być m.in. kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód , z którego wynika , że reklamowany towar został zakupiony przez Klienta u Sprzedawcy).

6. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje” na stronie Sklepu internetowego. Formularz reklamacji stanowi jedynie wzór reklamacji , z którego, Klient chcący złożyć reklamację nie musi korzystać. Wzór reklamacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu .

7. Zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@meritumobuwie.pl  lub też pisemnie na adres: 60-406 Poznań , ul. Dąbrowskiego 275 lub adres podany na dołączonym do przesyłki dowodzie zakupu. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Meritum dostarczyć wadliwy towar na adres Meritum , o którym mowa w zdaniu pierwszym .

8. Meritum rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu , nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji – zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

10 Szczegółowe uprawnienia Klienta będącego Konsumentem z tytułu wad towaru określają przepisy Kodeksu cywilnego.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich. Wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek konsumenta - art. 33 ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823). Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę - art. 36 ust 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1063). Inspekcja Handlowa prowadzi postępowania dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), . art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063).

 2. Konsument może również wnieść sprawę do Stałego Sądu Polubownego poprzez złożenie wniosku o rozpoznanie sprawy przed Stałym Sądem Polubownym. Stałe Sądy Polubowne działają w oparciu o przepisy: a) ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823),. b) art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063), c) części V ustawy z dnia 17.11.1964 kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. 2016 poz.1822 ze zm) d) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.09.2001 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich (Dz. U. 2001 nr 113 poz 1214).

 3. Szczegółowe informacje o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 4. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 5. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 2do niniejszegoRegulaminu.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje większą ilość towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia , w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu lub informacji o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży na zasadach określonych w pkt. 1 powyżej przed upływem tego terminu . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następujący sposób:

- pisemnie na adres Sprzedawcy : 60-406 Poznań , ul. Dąbrowskiego 275

-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@meritumobuwie.pl

- osobiście przez Klienta pod adresem siedziby Sprzedawcy .

4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest również jako załącznik do wiadomości mailowej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Reklamacje i zwroty". Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

5.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Meritum o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt.3 powyżej .

 2. Koszty dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy sprzedaży ponosi Konsument .

 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży Meritum niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Meritum .

 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Meritum przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 5. Meritum może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar powinien być kompletny ze wszystkimi dodatkami , które otrzymał Konsument w wyniku realizacji zamówienia. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zakupu u Sprzedawcy.

 7. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpieniaod umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

X DANE OSOBOWE KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

 1.  
  1.  
   1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego - będących osobami fizycznymi w rozumieniu RODO - jest spółka pod firmą Meritum Verus Sp.z.o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: 60-406 Poznań, ul. Dąbrowskiego 275 ) , wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000096574, posiadająca numer NIP 7810017680 oraz numer Regon: 630171969

Dane kontaktowedo Administratora :

adres poczty elektronicznej: esklep@meritumobuwie.pl

adres do korespondencji : 60-406 Poznań , ul. Dąbrowskiego 275

Kontakt telefoniczny: + 48 61 2939194

2. Meritum przetwarza dane osobowe w celach:

1) świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2) sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta . Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania Umowysprzedaży i obsługi Konta Użytkownika , a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,wykonania obowiązków publicznoprawnych lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych będą:

1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedawcy w celu obsługi Sklepu internetowego

2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

3) podmiotyświadcząceusługę wysyłki SMS,newslettera

4) PayU S.A. - podmiot świadczący usługi płatności on-line,

5) podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi informatyczne , rachunkowe , prawne i administracyjne związane z funkcjonowaniem i obsługą Sklepu internetowego

na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Klientowi , które dane osobowe sa przetwarzane przez Sprzedawcę - w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przepisów RODO - przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.

 

 1. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 

 1. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

 

 1. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia. Klient zaznaczając specjalny check-box wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcy , który jest administratorem danych osobowych.Warunkiem dokonania rejestracji i złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci newslettera.Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. firmom świadczącym usługi kurierski wskazanym w zamówieniu - zgodnie z wyborem dostawy dokonanym przez Klienta oraz odbiorcom wskazanym w pkt. 5 powyżej. W przypadku płatności elektronicznych, obsługę transakcji realizuje spółka PayU S.A. w ramach systemu płatności „payu.pl”, który administruje danymi osobowymi Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są w serwisie www.payu.pl. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do minimum niezbędnego do realizacji zamówienia.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów .

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych po 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.

 3. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych artykułów należy kierować na adres poczty elektronicznej : esklep@meritumobuwie.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 61 293 91 94

 4. Rozstrzyganie sporów:   a.) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .
      b.) Ewentualne spory powstałe pomiędzy a Klientem będącym Przedsiębiorcą i nie będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r, z zastrzeżeniem, że dla Klientów, którzy zawarli Umowę Sprzedaży lub złożyli Zamówienie przed 25 maja 2018r. zastosowanie ma pkt. II ppkt. 9 Regulaminu. .

 5. Załącznik do Regulaminu:

- Załącznik nr 1 WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

- Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY LUB WYMIANY